Политика за защита на личните данни

Информация за администратора на лични данни:
„УебМом” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 204056475 със седалище и адрес на управление: София, бул.Черни връх 26, имейл адрес: office@webmom.bg.

Длъжностно лице по защита на данните:
Управител, имейл: office@webmom.bg

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
- сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него
- изрично съгласие от Вас - целта се посочва за всеки конкретен случай
- при предвидено задължение по закон
- с оглед наш легитимен интерес.

В настоящата политиката за защита на личните данни (политика за поверителност) ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:
- установяване на самоличността Ви
- управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор
- изготвяне на предложение за сключване на договор
- изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас
- за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги
- запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
- уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас
- установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги

Данни, които обработваме на това основание:
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договора. Обработваме личните Ви данни при:
- регистрация на сайта
- използване на възможността за публикуване на обяви
- при обслужването Ви и отговор на запитвания

При регистрация обработваме следните данни:
- имена
- имейл
- дата на раждане
- пол (незадължително при попълване)
- телефон (незадължително при попълване)
- роля в семейството (незадължително при попълване)
- бременност (да/не) (незадължително при попълване)
- данни за здравето (незадължително при попълване)

По повод предоставянето на възможност за публикуване на обяви събираме следните данни:
- доброволно предоставени данни за обявата
- телефон
- кореспонденция между потребителите

Когато се предоставят данни на трети лица (например роднини), потребителят е длъжен да гарантира, че е получил надлежно съгласието на лицето, за което данните се отнасят. 

Обработката на някои от посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора. Такива лични данни се отбелязват по специфичен начин с “*” или друг знак. Всички останали лични данни се събират доброволно. 

Предоставяне на лични данни на трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):
- пощенски оператори и куриерски фирми
- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
- лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като право, счетоводство, бизнес консултиране и други подобни
- доставчици на облачни услуги като Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox и др.
- апликации и програми за управление на задачи (to do) и проекти като Trello, Asana, Notion и други подобни
- апликации за комуникация с клиенти и управление на клиентската база (customer relationship management - CRM) като Zendesk, Intercom или други подобни
- апликации и добавки към сайта ни за попълване на контактни и други форми като Google forms, Typeform, Microsoft forms, Contact form 7 или други подобни
- апликации за изготвяне на документи и бележки като Microsoft office, Google docs, sheets, slides, Evernote, Bear, OneNote и други подобни. 

Кога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани за регистрираните потребители, се изтриват при 3-годишна неактивност на потребителя. Преди да бъдат изтрити данните ние ще изпратим уведомителен имейл. Ще имате възможност да откажете изтриването като отговорите на имейла. Ако не предприемете никакво действие, ние ще изтрием данните след 14 дни от изпращането на имейла. 

Данните, събрани при публикуване на обяви изтриваме 5 години след изтичане на срока на обявата или нейното сваляне от сайта.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Данните събрани в по време на преддоговорни отношения се изтриват след 12 месеца.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
- задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари
- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите
- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите
- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни
- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- сигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство
- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове
- удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:
- по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години)
- задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години)

Предоставяне на данни на 3-ти лица
Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ
Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за услуги.

Данни, които обработваме на това основание:
На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имейл и име. 

Предоставяне на данни на трети лица
На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

Оттегляне на съгласие
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

Абониране към информационен бюлетин (newsletter)
Когато се запишете за нашия информационен бюлетин (newsletter) ние събираме Вашия имейл. Ако сте регистриран потребител, можете да управлявате съдържанието на бюлетина чрез настройките в профила си. 

Независимо дали сте регистриран потребител или не, можете да откажете получаването на имейл бюлетина като последвате линк от получения имейл. Ако сте регистриран потребител можете да се откажете и чрез настройките в профила си. 

За информационния бюлетин се прилагат всички останали правила при събиране на данни след изрично съгласие. 

Легитимен интерес
Обработваме данни и на основание легитимен интерес. Тези данни се събират с цел подобряване на цялостното ни обслужване. На това основание анализираме потребителското поведение на сайта и извършваме детайлни анализи. 

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ
Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми
За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и е определила  Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица
Не получаваме данни от 3-ти лица.

Права на Потребителите
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. 

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни. 

Всеки Потребител има право на:
- информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
- достъп до собствените си лични данни
- коригиране (ако данните са неточни)
- изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
- граничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни
- преносимост на личните данни между отделните администратори
- възражение спрямо обработването на негови лични данни
- субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен
- право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
- потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
- потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
- оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни
- обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им
- администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
- възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър
Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:
- името и координатите за връзка на администратора
- целите на обработването
- описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни
- категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни
- включително получателите в трети държави или международни организации
- когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни
- когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.