Условия за Обяви

Общи положения

„Parents Kids“ предоставя платформа за покупка и продажба на стоки, както и предлагане на услуги, която е безплатна за Потребителите.

„Parents Kids“ по никакъв начин не се ангажира и не носи отговорност за сключването и изпълнението на договори между Потребителите. 

Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия, както и всички действия, извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на Потребителите:
1. публикуват неограничен брой обяви на Сайта.
2. да редактират обявите си
3. изпращат съобщения до другите потребители във връзка с публикуваните обяви

Задължения на потребителите:
1. да предоставят достоверна и точна информация за продаваните стоки/услуги
2. обявите задължително трябва да бъдат с лично направени снимки. Да не използват търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че Потребителят публикува лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание
3. да поддържат учтива кореспонденция с останалите потребители и по никакъв начин да не използват обидни думи и изрази или по какъвто и да е друг начин да накърняват честта и достойството на останалите Потребители

Забранява се:
1. предоставянето на невярна и неточна информация, всякакъв вид подвеждащо или заблуждаващо описание или снимки
2. препращането към други сайтове за продажба на стоки/услуги
3. публикуване на няколко обяви с едно и също или сходни съдържание
4. използването, показването, публикуването, пренасочването, споделянето или по друг начин предоставянето на достъп до каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание. Потребителят няма право да разпространява или изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма.

Публикуване на обява
Публикуването на обяви е достъпно единствено за регистрираните потребители на „Parents Kids“. 

Задължително съдържание на обявата:
1. заглавие на обявата
2. цена в български лева
3. категория и под-категория на обявата
4. начин за доставяне на стокита/услугата

Срок на обявата. Архивиране. Език
Срокът на активност на една обява е 90 дни от датата на публикуването й. След изтичане на този срок същата автоматично ще бъде архивирана и спира да бъде публична. Потребителят може сам да архивира своите обяви чрез натискане на бутона „Архивирай“ през личния си профил в скция „Обяви“ при условие, че тя не е надвишила лимита (от 90 дни). Потребителят може и да активира една архивирана обява за нов срок от 90 дни. В случай че, една обява престои в „Архивирани“ 90 дни тя ще бъде изтрита административно от „Parents Kids“.

Всички обяви се публикуват на български език. 

Сключване на договор с потребител. Плащане
Потребителите сключват договори (писмено или устно) помежду си директно, без каквото и да е участие на „Parents Kids“.

Всички плащания се извършват директно между потребителите. 

При неизпълнение на сключения договор страните уреждат помежду си съгласно уговореното и съгласно действащото българско законодателство. 

Сваляне на обявата
При констатиране на нарушение на задълженията на потребителя или при публикуване на обява със забранено съдържание „Parents Kids“ може да свали обявата от Сайта. „Parents Kids“ не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за тези случаи.

Съобщения
Потребителите могат да общуват помежду си посредством изградената система за съобщения на Сайта. Срокът на активност на едно съобщение без значение от състоянието на обявата (активна или архивирана) е 90 дни от датата на получаването/изпращането му. Потребителят може сам да архивира съобщение чрез клик върху икона „Архивирай“ през личния си профил в скция „Съобщения“ при условие, че то не е надвишило лимита (от 90 дни). Потребителят може и да активира едно архивирано съобщение за нов срок от 90 дни. В случай, че едно съобщение престои в „Архивирани“ 90 дни то ще бъде изтрито административно от „Parents Kids“.

При комуникацията помежду си потребителите са длъжни да спазват добър и уважителен тон и по никакъв начин да не въвеждат в заблуждение други потребители на сайта. 

При констатиране на нарушение всеки потребител може да подаде сигнал за злоупотреба срещу друг потребител. 

При комуникацията потребителите доброволно предоставят личните си данни един на друг и нямат никакво задължение да предоставят на другите потребители каквато и да е лична информация. 

Приложимо право
За всички неуредени с общите условия и условията за публикуване на обява отношения се прилага българското законодателство, а компетентен орган да реши спора е българският съд.