Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (Условия за ползване) уреждат взаимоотношенията между „УебМом” ООД, наричано по-долу „Parents Kids”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„УебМом” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 204056475 със седалище и адрес на управление: София, бул.Черни връх 26, имейл адрес: office@webmom.bg.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Parents Kids” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Parents Kids”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Parents Kids”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Parents Kids договор. Относно обработването на лични данни се прилага Политиката за поверителност на „Parents Kids”.

ДЕФИНИЦИИ 
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - www.parentskids.com и всички негови подстраници. 

Потребител - е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта. 

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Чл.1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
(1) Потребителите имат възможност да ползват безвъзмездно информационните ресурси и портала за публикуване на обяви на Сайта

Чл.2. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
(1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Parents Kids” за решението си да се откаже от договора.

(3) „Parents Kids” се задължава да изпрати формуляр за упражняване правото на отказ от договора при поискване от страна на Потребителя на имейл адрес: office@webmom.bg.

(4) За упражняване правото на отказ „Parents Kids” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Parents Kids” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Когато във връзка с изпълнението по договора „Parents Kids” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Parents Kids” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

Чл.3. РЕКЛАМАЦИЯ
(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.

(3) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
3.1. рекламацията се подава устно на посочения от „Parents Kids” писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „Parents Kids” се задължава да изпрати формуляр за упражняване правото на отказ от договора при поискване от страна на Потребителя
3.2. при предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) „Parents Kids” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

(6) Когато „Parents Kids” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл.4. ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ
(1) Потребителите на Сайта могат свободно и безплатно да ползват информационните ресурси на Сайта, доколкото противното не е указано на Сайта или в настоящите общи условия. 

(2) Права на потребителите:
2.1. безплатно да използват информационните ресурси на Сайта
2.2. да публикуват коментари, където е предвидена такава възможност
2.3. да разглеждат и използват справочната информация на Сайта.

(3) Всеки Потребител на Сайта е длъжен да:
3.1. да не накърнява доброто име, чест и достойнство на останалите потребители
3.2. да не призовава към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, както и да агитира за дадена политическа партия или идеология.

(4) Забранява се публикуване на съдържание под каквато и да е форма, което:
4.1. съдържа нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа
4.2. има рекламна цел
4.3. е обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото
4.4. нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица
4.5. съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.
4.6. публикуване на съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

(5) „Parents Kids” следи за спазването на настоящите общи условия от Потребителите на Сайта. „Parents Kids” не носи отговорност за действията на Потребителите на сайта.

(6) Всички публикации, статии и информационни ресурси имат чисто информативен характер и не следва по никакъв начин да се възприемат като лекарска консултация, предписание за предприемане на дадени действия или по какъвто и да е начин да се възприемат за заместител на получаването на професионална консултация или друга услуга. 

Чл.5. ОБЯВИ

Чл.6. РЕКЛАМИ
(1) Когато Потребител на Сайта последва реклама, той напуска Сайта. 
(2) „Parents Kids” не носи отговорност за съдържанието на други сайтове. 
(3) „Parents Kids” полага дължимата грижа, за да осигури безопасно съдържание на рекламните на Сайта. При понесени вреди Потребителят може да предяви претенциите си директно към лицето, което ги е причинило. 

Чл.7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Parents Kids” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Parents Kids” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Parents Kids”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство
1.1. при копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Parents Kids”, „Parents Kids” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
1.2. освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Parents Kids”.

(2) „Parents Kids” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(3) „Parents Kids” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Parents Kids” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

Чл.8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
(1) „Parents Kids” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 

(2) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Parents Kids” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(3) Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

(4) Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл.9. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
(1) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл.10. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
(1) „Parents Kids” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес
1.1. когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Parents Kids” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея
1.2. в случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл.11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
12.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
„Parents Kids” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

„Parents Kids” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Личните данни, които се събират и обработват за потребителите се определят в Политиката за поверителност на “Parents Kids”. 

На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години. 

„Parents Kids” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Parents Kids” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 

„Parents Kids” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Parents Kids”, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „Parents Kids” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на „Parents Kids” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Parents Kids” на данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Parents Kids” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Parents Kids”. 

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:
1. да види историята на публикувани обяви
2. да управлява личните данни, които е предоставил на „Parents Kids”
3. да управлява съдържанието на имейл нюзлетъра, който получава, както и да го отаже изцяло
4. да комуникира с останалите Потребители на сайта, когато интерфейсът позволява това.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Parents Kids” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 
Органите, регулиращи дейността на „Parents Kids” са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
уебсайт: www.kzp.bg
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, 4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:
уебсайт: www.cpdp.bg
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на ec.europa.eu - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове (АРС) между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги. 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Parents Kids” и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на webgate.ec.europa.eu